B.93 mod Avarta, 2. division, 17. maj 2016

17. maj 2016
11. runde