Snak

Mere indhold efter annoncen
Skrevet af warmon89
Tidligere skrevet af Sofatræner

"Jeg kan selvfølgelig ikke garantere noget. Men der skulle komme en form for begrænset udgang. Jeg fik at vide, at man har kigget meget imod Italien. Jeg er ikke selv med til at træffe beslutningerne, eller på nogen måde i nærheden, så tag det ikke for mere end det er."

Det her! Lige præcis som du sagde!

Det der nu er sket er det sidste skridt de har inden de skal ud i total udgangsforbud og indsætte militær/hjemmeværn for at tvinge det ned over folk.

Man må håbe det er gået op for folk nu, truslen der lå i undertonen var ikke til at tage fejl af
Skrevet af Slettet(112218201709)
Det der nu er sket er det sidste skridt de har inden de skal ud i total udgangsforbud og indsætte militær/hjemmeværn for at tvinge det ned over folk.


Ja, man skal godt nok være tonedøv, hvis man ikke har fattet det endnu.

Heller ingen billeder af folk, som går amok i supermarkederne.
Selv de fatsvage har forstået situationens alvor - måske nåede Daisy lige netop den gruppe.
Brøndby IF-Frankfurt: 5-0 Karlsruhe-Brøndby IF: 0-5 Brøndby IF-fck: 5-0 agf-Brøndby IF: 0-7
Skrevet af The Tactician
Derudover nævnte Mette F ordret vandpipe cafeer. Vi er endelig kommet på kortet og anerkendt som en del af samfundet. Det en kæmpe sejr.

Men nu hvor både frisører og vandpipe cafeer er lukket, så har vi med anden etnisk baggrund ikke noget at lave. Fredags klipningen er nu aflyst. Måske får min frisør fixet sin dankort maskine i mellemtiden
Skrevet af jensmoch
Indtil videre må man sige at regeringen rammer mine forventninger overraskende præcist.

Der var en der spurgte tidligere, og jeg vidste ikke noget. Jeg har ingen anonyme kilder fra ministerier eller myndigheder. Det er rent og skært gætteri fra min side, ud fra hvordan de har handlet indtil videre og mit eget bud på fornuft.

Jeg tror stadigvæk der ender med at komme et udgangsforbud i den eller den anden formulering. Det kan selvfølgelig ende med at vi har forsvaret i gaderne, men der tror jeg nu alligevel vi er noget fra endnu. Engang omkring weekenden, kunne de godt indføre en slags udgangsforbud der kan straffes med bøde. Om det så bliver tidsbestemt eller der bliver særlige byzoner der bliver ramt først, skal jeg ikke kunne sige.
Skrevet af Steve Highway-61
Mette nye indgreb må antages at ske med hjemmel i epidemiloven. Det er administrativt fastsatte bestemmelser der kommer nu. Reelt er det således sundhedsministerens resort, men Mette har så her taget hans shine.

Jeg synes hun kører på kanten af hvad der er hjemmel til i loven. Den taler om indgreb mod forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Der nævnes som jeg skrev tidligere intet om barer og butikker. Der tales alene om at offentlige forsamlinger over 100 kan forbydes, men at tallet kan sænkes eller hæves. Det er så nu i dag sænket til 10. I sig selv en væsentlige ændring i forarbejdernes forudsætninger. Men indgreb overfor butikker er som sagt ikke omtalt i lovens forarbejder.

Hendes ræsonnement må være at hun kan skære de 100 ned til 10 og at hun dermed kan lukke butikker mv. fordi der antages at opholde sig mere end 10 personer. Jeg ved ikke lige hvorfor tatovører og frisører medtages, for der er der ofte færre end 10 personer.

Det ligger klart i loven at man ikke kan forbyde fremmøde på arbejdspladser, men vil kunne omfatte egentlige forsamlinger på arbejdspladsen fx. fællesmøder.

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l133/20191_l133_som_fremsat.pdf

Et udgangsforbud kan ikke gennemføres med hjemmel i loven som jeg ser det, jensmoch. Der skal ny lovgivning til. Men om Mette er enig er jo et andet spørgsmål.

Det bliver spændende at se den præcise liste over hvad der kan holde åbent eller hvad der skal lukke.

Tidsbegrænsningen til 30. marts giver ikke i sig selv mening. Men det udvider de oprindelige 14 dage med en enkelt dag. Hvorfor man lige har valgt denne dato må man finde ud af.

Spørgsmålet bliver også hvad blå blok siger til det. Ikke offciielt men på de indre linjer. Hør hvad Hans Engell siger. Han er som altid skarp.
"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Acheron 3
Totalt udgangsforbud tror jeg ikke på. Der er trods alt nogle som arbejder på produktionsvirksomheder o.l., som skal holdes i gang for at alt ikke går i stå og vi ender med fødevaremangel. Så der vil altid være lovlige ærinder.
Brøndby Fiorentina Portsmouth
Skrevet af Slettet(042125212608)
Der er fin hjemmel i loven, love er et fortolknings spørgsmål og vil man må man jo afprøve det ved domstol.

Paragraf 6 er rimeligt vidstrækkende vil jeg dog mene
Skrevet af Slettet(562140202803)
Der er vel undtagelser til alle love.

Så, et udgangsforbud er ikke et diktatorisk greb mod politiske modstandere/befolkningsgrupper - men blot at det skal være samfundstjenestligt nok. Så folk, der skal arbejde, købe mad etc., vil jo altid være tilladt, medmindre man er sat i karantæne/tvangs-karantæne.

Der er jo ikke nogen love, der er absolutte. ;)
Skrevet af Steve Highway-61
Tenver og andre

Administrationen sker efter et legalitetsprincip. Den må kun handle hvis der er lovhjemmel. Omvendt folketinget. Her er alt hvad der ikke er forbudt, tilladt.

Jeg synes bare det havde været rettere at det var gjort forlæns fremfor baglæns. At de ting var nævnt i forarbejderne. Så diskussionen kunne være taget.

"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Slettet(562140202803)
Fra https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l133/20191_l133_som_fremsat.pdf

"§ 12 b. Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en
alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til
eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler,
som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden
har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.
Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning."

Hvilket også er opsummeret her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/aendring-af-epidemiloven

"Nye elementer:
Hjemmel til at kræve passagerlisteoplysninger fra flyselskaberne udleveret efter anmodning til brug for smitteopsporing
Mulighed for at forbyde adgang til eller pålægge restriktioner på transportmidler, herunder tog, metro, bus og færger
Mulighed for at forbyde adgang til eller lægge restriktioner på erhvervsdrivendes forretningslokaler, hvortil offentligheden har adgang
Mulighed for at forbyde eller lægge restriktioner på besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse"


Så, nej, man kan ikke lukke en "privat" virksomhed, men en virksomhed, med offentlig adgang, vil man kunne lukke offentlighedens adgang til, hvorefter butikken reelt set ingen kunder har.

Det er selvfølgelig, som alt andet lovgivning, en gummiparagraf, det vil altid være den bestemte dommers vurdering, det var dét, jeg mente, med at loven ikke har ret mange absolutter indbygget i sig.

Såfremt en frisør nægter at lukke (adgangen for kunder), så vil det jo være en dommer, der i sidste ende skulle afgøre spørgsmålet, mens regeringen/administrationen/politiet ville følge ministeriets lovgivning/beslutning. Men i lovgivningen står der, ret uklart, at sundheds og ældreministeren i samarbejde med erhvervsministeren kan erklære erhvervslokaler for lukket for offentlig adgang så at sige.

Ifht. diskussionen i teksten om paragraffen.

"Der er ikke i epidemiloven mulighed for at fastsætte regler
om adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen
af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

Det foreslås, at der i epidemiloven indsættes en ny § 12 b.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 12 b, 1. pkt., kan sundheds- og ældreministeren, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte
regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder
regler om tilladt maksimalbelægning.

Det forudsættes, at ministeren vil kunne fastsætte regler om
restriktioner for brugen af eller forbud mod adgang til enkelte eller flere forretningslokaler. Forretningslokaler skal forstås bredt, og vil således også omfatte færgeterminaler, lufthavne mv. Der vil f.eks. kunne fastsættes regler om forbud
mod adgang til visse typer af forretningslokaler, herunder
fitnesscentre, solarier mv.

Der vil ligeledes kunne fastsættes regler om maksimalbelægning i forretningslokaler, således at det f.eks. kan fastsættes, at visse forretningslokaler kun må modtage besøgende indtil 1/4 af den maksimale kapacitet er udnyttet.

Det forudsættes, at regler om et forbud og brug skal være
midlertidige, og at det ikke vil kunne udstrækkes længere,
end hvad der er nødvendigt af hensyn til at forebygge eller
inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet. Det forudsættes derudover, at et forbud eller en restriktion vil kunne udstedes til at alene at omfatte enkelte dele af
landet.

Det kan ikke på forhånd udelukkes, at et forbud rettet mod
adgang til eller restriktion for et lokale, som en erhvervsdrivende råder over, hvortil offentligheden har adgang, efter
omstændighederne vil kunne udgøre ekspropriation. Der
henvises i den forbindelse til den foreslåede bestemmelse i
epidemilovens § 27 og bemærkningerne hertil.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 12 b, 2. pkt., foreslås
det, at regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden
lovgivning."
Skrevet af Slettet(562140202803)
Ifht., hvad der kan betegnes som "alment farlig sygdom", så står der kort i loven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210518), at:

"§ 1. Med henblik på at hindre,

1) at de i § 2 nævnte smitsomme og andre overførbare sygdomme udbredes her i landet, og

2) at smitte fra disse sygdomme føres ind i landet eller herfra til andre lande,

kan de i § 3 nævnte epidemikommissioner iværksætte de i kapitel 3 og 4 nævnte foranstaltninger.

§ 2. Loven omfatter de alment farlige sygdomme samt de øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme, der er optaget på liste A og B som bilag til loven.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen foretage ændringer i de i stk. 1 nævnte lister samt opstille nye lister.

Stk. 3. Kønssygdomme omfattes ikke af loven."

Det vil næsten altid være en dommer, der skal vurdere om paragraffen er overholdt. Så, det vil altid være et skøn. Derfor er der bygget smutveje og gummiparagraffer ind overalt, jo. Både til brug OG misbrug ;).

Edit: Kan se at SARS står på Liste A. Så, det eneste, der skal se, at den rette myndighed udsteder en regel. Hvordan end det præcist er udformet.

Kan se, at den tidligere "epidemikommision" er erstattet med en bred vifte af "myndigheder" (fra sundhedsministeren og "nedad") kan få overdraget ansvaret, efter sundhedsministerens bemyndigelse/ordre:

"1. I § 1 ændres »kan de i § 3 nævnte epidemikommissioner
iværksætte de i kapitel 3 og 4 nævnte foranstaltninger« til:
»kan sundheds- og ældreministeren iværksætte de foranstaltninger, der er nævnt i eller fastsat i medfør af reglerne i kapitel 3 og 4«.
2. I § 1 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan bemyndige andre myndigheder, herunder de epidemikommissioner, der er
nævnt i kapitel 2, til at udøve de beføjelser, der i denne lov
er tillagt ministeren.«
3. Efter § 2 indsættes i kapitel 1:
»§ 2 a. De stedlige politi-, havne-, lods-, luftfarts-, miljø-,
sygehus- og fødevaremyndigheder, told- og skatteforvaltningen, redningsberedskabet og Forsvaret er forpligtet til at bistå sundheds- og ældreministeren i udøvelsen af dennes
pligter og beføjelser ifølge denne lov.
Stk. 2. Private kan i særlige tilfælde efter sundheds- og
ældreministerens nærmere bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver i henhold til denne lov.«"

Så alle former for myndigheder skal bistå i det. Ja, selv private kan åbenbart deltage i lukning af diverse bikser! ;)
Skrevet af Steve Highway-61
Enig, Tenver, den havde jeg overset. Tak.

Men det ændrer ikke ved at de eksempler der nævnes i de citater du kommer med stadig kun er solarier og fitnesscentre. Ikke butikker. Og der står "visse typer" af forretningslokaler.

Og ikke noget der minder om et udgangsforbud.

Og hvad med fx

Tankstationer
Matas
Elgiganten
McDrive

Skal de lukke?

"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Machine Head
Tankstationer
Matas
Elgiganten
McDrive

Skal de lukke?


Resturanter, Cafeer, vil det være muligt at levere Take-away.
Skrevet af Steve Highway-61
Jeg spiser en el-ledning.
"I have a dark vision of society where people manipulate each other"
Skrevet af Matias
Skal McDrive lukke? Også den i Valby?
Skrevet af Hausser
Er det for tidligt at diskutere om det er værd at bringe landet på randen af bankerot for at redde liv som en influenza eller en forkølelse måske alligevel ville tage?

Er der ingen grænse for hvad vi kan og bør gøre og er ingen pris for høj?

Skrevet af repos , moderator
Har du læst tråden, Hausser?
Det har da været debatteret flittigt.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
Skrevet af hts
Ja, det er for tidligt, selvom det selvfølgelig er nu den skal tages mens man bruger pengene.
Dog ved vi jo ikke hvor langt ned i aldersgrupper den kan rejse, hvis vi lader stå til og dermed sætter sundhedsvæsenet over styr. Desuden er en alm influenza nok ligeglad med at der er kommet en anden spiller på markedet, og skal nok tage sin del.
Skrevet af Hausser
repos

Beklager, orkede ikke at læse alle sider igennem, er kommet lidt sent ind.

Men jeg er alvorligt bekymret for den regning som regeringen sender videre her. Fint nok, at man laver hjælpe-pakker som vil være som plaster på styrtblødninger for mange, men hvem er det lige der betaler den hjælpe-pakke?

Og selv mange ret store virksomheder har sjældent mere end et par måneders likviditet til rådighed

Står man som vindere bagefter, hvis man har holdt antal døde under 1000 og samtidigt kastet landet ind alvorlig recession? Hmm..
Skrevet af repos , moderator
@ Hausser

Som en anden bruger skrev: De selvsamme gamle mennesker, som har opbygget dette smørhul af et land?! Utak er verdens løn

Det er altså dem, der skal ofres. De dør jo alligevel inden alt for længe.
Even at my lowest, I have always managed to feel contempt for others.
annonce
0